Dynasty Warriors 8 Empires achievements
4,190
(1,000)

Dynasty Warriors 8 Empires

3.9 from 219 votes

There are 48 Dynasty Warriors 8 Empires achievements worth 4,190 (1,000)

5,050 tracked gamers have this game, 70 have completed it (1.39%)

Achievement Details

Ultimate Nation in Dynasty Warriors 8 Empires

Ultimate Nation182 (35)

Make all famous officers into your subordinate officers.

  • Unlocked by 187 tracked gamers (4% - TA Ratio = 5.19) 5,050  

Achievement Guide for Ultimate Nation

AuthorSolution
Gleylancer
368,341 (252,353)
Gleylancer
Achievement won on 06 Mar 15
TA Score for this game: 4,190
Posted on 06 March 15 at 16:32, Edited on 06 March 15 at 16:33
This solution has 24 positive votes and 0 negative votes. Please log in to vote.
You have to successfully RECRUIT each and every famous officer once. It does not have to be on the same playthrough and it does not have to be the same character that recruits.

Full List:

-> Shu:
Zhao Yun
Guan Yu
Zhang Fei
Zhuge Liang
Liu Bei
Ma Chao
Huang Zhong
Jiang Wei
Wei Yan
Pang Tong
Yueying
Guan Ping
Xingcai
Liu Shan
Ma Dai
Guan Suo
Bao Sanniang
Xu Shu
Zhang Bao
Guan Xing
Guan Yinping
Fa Zheng

-> Wei:
Xiahou Dun
Dian Wei
Xu Zhu
Cao Cao
Xiahou Yuan
Zhang Liao
Xu Huang
Zhang He
Zhenji
Cao Ren
Cao Pi
Pang De
Cai Wenji
Jia Xu
Wang Yi
Guo Jia
Yue Jin
Li Dian
Yu Jin
Xun Yu

-> Wu:
Zhou Yu
Lu Xun
Taishi Ci
Sun Shangxiang
Sun Jian
Sun Quan
Lu Meng
Gan Ning
Huang Gai
Sun Ce
Daqiao
Xiaoqiao
Zhou Tai
Ling Tong
Ding Feng
Lianshi
Lu Su
Han Dang
Zhu Ran

-> Jin:
Sima Yi
Sima Shi
Sima Zhao
Deng Ai
Wang Yuanji
Zhong Hui
Zhuge Dan
Xiahou Ba
Guo Huai
Jia Chong
Wen Yang
Zhang Chunhua

-> Other:
Diaochan
Lu Bu
Dong Zhuo
Yuan Shao
Zhang Jiao
Meng Huo
Zhurong
Zuo Ci
Chen Gong
Lu Lingqi

The easiest way is to create a custom szenario with a custom character as ruler and just two unfamous subordinates. Make your kingdom have all the countries but one. Put your capital somewhere in the center and put ALL famous officers as free officers in the same city.

Make another kingdom on the remaining country with unfamous officers and start the game as ruler with your custom character. Immediately save.

Now start recruiting until you are full. Save your game into a different slot and reload the save you made at the beginning. Keep recruiting the remaining characters until the achievement unlocks.

To save time, never defend, just repair the damage done by the other kingdom. Set war council to "Personell" to randomly get extra officers.

It takes about two hours this way.
There are 2 comments relating to this Solution | Please log in to comment on this solution.
Do you have a question about this achievement? Please post it in the Dynasty Warriors 8 Empires Forum

Related Achievements and Trophies