Hide feed

Sep20
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde won 4 Achievements in Yakuza Kiwami 2 for 101 points
Sep10
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde won 6 Achievements in Yakuza Kiwami 2 for 142 points
Sep09
Sep07
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde won 3 Achievements in Yakuza Kiwami 2 for 62 points
Sep05
Sep04
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde won 2 Achievements in Yakuza Kiwami 2 for 39 points
Sep01
BlockxdeBlockxde has reached a new milestone: 275 Games Played
Aug29
Aug28
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde won 3 Achievements in Yakuza Kiwami 2 for 49 points
BlockxdeYakuza Kiwami 2Blockxde started the game Yakuza Kiwami 2
Aug26
BlockxdeYakuza KiwamiBlockxde won 4 Achievements in Yakuza Kiwami for 134 points
Aug25
Aug19
Aug18
BlockxdeYakuza KiwamiBlockxde won 5 Achievements in Yakuza Kiwami for 131 points
Aug17
Aug15
Aug14
BlockxdeMinecraftBullseye achievementBlockxde won the Bullseye achievement in Minecraft for 63 points
Aug13
Aug12
BlockxdeSkyforgeBlockxde won 3 Achievements in Skyforge for 66 points
Aug11
BlockxdeSkyforgeBlockxde won 4 Achievements in Skyforge for 51 points
BlockxdeSkyforgeEasy Rider achievementBlockxde won the Easy Rider achievement in Skyforge for 13 points
BlockxdeSkyforgeNever Alone achievementBlockxde won the Never Alone achievement in Skyforge for 12 points
BlockxdeSkyforgeTest Dummy achievementBlockxde won the Test Dummy achievement in Skyforge for 11 points
BlockxdeSkyforgeImmortal achievementBlockxde won the Immortal achievement in Skyforge for 15 points
BlockxdeSkyforgeBlockxde started the game Skyforge
BlockxdeYakuza KiwamiBlockxde won 4 Achievements in Yakuza Kiwami for 89 points
Aug10
Aug09
Aug08
BlockxdeYakuza KiwamiBlockxde won 3 Achievements in Yakuza Kiwami for 54 points
BlockxdeYakuza KiwamiBlockxde started the game Yakuza Kiwami
BlockxdeBlockxde has reached a new milestone: 165,000 TrueAchievement Score
Aug06
BlockxdeYakuza 0Blockxde won 4 Achievements in Yakuza 0 for 211 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 69 points
BlockxdeYakuza 0High Roller achievementBlockxde won the High Roller achievement in Yakuza 0 for 40 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 40 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 62 points
Aug05
BlockxdeYakuza 0Blockxde won 5 Achievements in Yakuza 0 for 228 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 40 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 49 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 39 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 39 points
BlockxdeYakuza 0
      Secret AchievementBlockxde won the Secret Achievement in Yakuza 0 for 61 points
Aug03
BlockxdeYakuza 0Blockxde won 3 Achievements in Yakuza 0 for 103 points
Aug02
BlockxdeWarframeHang Tenno achievementBlockxde won the Hang Tenno achievement in Warframe for 71 points
Aug01
BlockxdeYakuza 0Blockxde won 4 Achievements in Yakuza 0 for 131 points
AlmightyRMBAlmightyRMB has reached a new milestone: 130,000 TrueAchievement Score
Jul30
Jul29
Jul28
Jul27
Jul26
AlmightyRMBDestroy All Humans!AlmightyRMB won 25 Achievements in Destroy All Humans! for 553 points
Jul25
Jul24
Jul23
Jul22
Jul20
Jul18
AlmightyRMBAlmightyRMB has reached a new milestone: Completion Percentage of 42%
Jul17
Jul16
Jul11
Jul04
AlmightyRMBDishonored 2AlmightyRMB won 6 Achievements in Dishonored 2 for 396 points
Jul03
AlmightyRMBDishonored 2AlmightyRMB won 6 Achievements in Dishonored 2 for 140 points
Jul02
AlmightyRMBDishonored 2AlmightyRMB won 2 Achievements in Dishonored 2 for 62 points
Jul01
AlmightyRMBDishonored 2AlmightyRMB won 2 Achievements in Dishonored 2 for 76 points
Jun30
Jun29
AlmightyRMBDishonored 2AlmightyRMB started the game Dishonored 2
AlmightyRMBTitanfall 2AlmightyRMB won 3 Achievements in Titanfall 2 for 92 points

Recent Achievements

Blockxde's Recent Games

Yakuza Kiwami 2

630/2,548455/1,00030/59

Destiny 2

1,198/1,957860/1,24014/23

Dragon Ball Z: Kakarot

1,515/1,5151,000/1,00042/42