Friend feed
Hide feed

Aug06
EpicoZeroThayXeno CrisisEpicoZeroThay won 2 Achievements in Xeno Crisis for 31 points
EpicoZeroThayXeno CrisisEpicoZeroThay started the game Xeno Crisis
EpicoZeroThayUnderMineEpicoZeroThay started the game UnderMine
Aug05
EpicoZeroThayToo HumanEpicoZeroThay started the game Too Human
EpicoZeroThayTroveEpicoZeroThay won 2 Achievements in Trove for 66 points
Jul30
EpicoZeroThayThe TourystEpicoZeroThay started the game The Touryst
Jul28
Jul26
EpicoZeroThayRayman LegendsEpicoZeroThay won 3 Achievements in Rayman Legends for 78 points
Jul24
EpicoZeroThayRayman LegendsEpicoZeroThay won 2 Achievements in Rayman Legends for 36 points
Jul23
EpicoZeroThayCarrionEpicoZeroThay won 8 Achievements in Carrion for 121 points
EpicoZeroThayCarrionEpicoZeroThay started the game Carrion
Jul22
EpicoZeroThayHyperDotEpicoZeroThay started the game HyperDot
Jul21
Jul20
EpicoZeroThayThe MessengerEpicoZeroThay started the game The Messenger
Jul18
EpicoZeroThayForagerEpicoZeroThay won 4 Achievements in Forager for 97 points
EpicoZeroThayForagerJester achievementEpicoZeroThay won the Jester achievement in Forager for 14 points
EpicoZeroThayForagerMiner achievementEpicoZeroThay won the Miner achievement in Forager for 30 points
EpicoZeroThayForagerTycoon achievementEpicoZeroThay won the Tycoon achievement in Forager for 13 points
EpicoZeroThayEpicoZeroThay has reached a new milestone: 175 Games Played
Jul17
EpicoZeroThayForagerEpicoZeroThay won 2 Achievements in Forager for 42 points
EpicoZeroThayForagerRoyal achievementEpicoZeroThay won the Royal achievement in Forager for 22 points
EpicoZeroThayForagerEpicoZeroThay started the game Forager
Jul14
EpicoZeroThayNeon AbyssEpicoZeroThay won 2 Achievements in Neon Abyss for 35 points
EpicoZeroThayNeon AbyssEpicoZeroThay started the game Neon Abyss
Jul10
EpicoZeroThayEpicoZeroThay has reached a new milestone: TA Ratio of 1.8
Jul09
Jun28
EpicoZeroThayEpicoZeroThay has reached a new milestone: 40,000 TrueAchievement Score
Jun25
Jun24
EpicoZeroThayWarframeRace Ace achievementEpicoZeroThay won the Race Ace achievement in Warframe for 387 points
Jun22
EpicoZeroThayWarframeEpicoZeroThay won 2 Achievements in Warframe for 1407 points
Jun19
Jun17
EpicoZeroThayNo Man's SkyEpicoZeroThay started the game No Man's Sky
Jun11
EpicoZeroThayRayman LegendsEpicoZeroThay started the game Rayman Legends
Jun05
EpicoZeroThayIsland SaverEpicoZeroThay started the game Island Saver

Recent Achievements

EpicoZeroThay's Recent Games

Xeno Crisis

31/7,15030/1,0002/32

UnderMine

49/11,15940/1,0005/96

Too Human

10/1,82810/1,0001/50