Hide feed

Nov29
Nov19
Nov17
Nov16
Nov15
GoZorakHalo InfiniteGoZorak won 2 Achievements in Halo Infinite for 11 points
GoZorakHalo InfiniteGoZorak started the game Halo Infinite
Nov14
GoZorakFar Cry 6Jawson Brody achievementGoZorak won the Jawson Brody achievement in Far Cry 6 for 32 points
Nov11
GoZorakFar Cry 6GoZorak won 2 Achievements in Far Cry 6 for 68 points
GoZorakAnniversaryGoZorak is celebrating their 7-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Nov08
GoZorakFar Cry 6GoZorak won 3 Achievements in Far Cry 6 for 77 points
GoZorakFar Cry 6Glamping achievementGoZorak won the Glamping achievement in Far Cry 6 for 24 points
Nov07
GoZorakForza Horizon 5GoZorak won 2 Achievements in Forza Horizon 5 for 23 points
Nov06
GoZorakForza Horizon 5GoZorak won 3 Achievements in Forza Horizon 5 for 32 points
GoZorakForza Horizon 5GoZorak started the game Forza Horizon 5
Nov01
Oct31
GoZorakFar Cry 6GoZorak won 2 Achievements in Far Cry 6 for 53 points
GoZorakFar Cry 6Car Cry achievementGoZorak won the Car Cry achievement in Far Cry 6 for 32 points
GoZorakFar Cry 6Hit 'n Run achievementGoZorak won the Hit 'n Run achievement in Far Cry 6 for 21 points
Oct27
GoZorakFar Cry 6Check It Out achievementGoZorak won the Check It Out achievement in Far Cry 6 for 22 points
Oct24
Oct21
Oct13
Oct12
GoZorakFar Cry 6GoZorak won 2 Achievements in Far Cry 6 for 62 points
Oct11
GoZorakFar Cry 6GoZorak won 2 Achievements in Far Cry 6 for 36 points
GoZorakFar Cry 6Fashionista achievementGoZorak won the Fashionista achievement in Far Cry 6 for 18 points
Oct08
Oct07
GoZorakFar Cry 6GoZorak started the game Far Cry 6
Oct06
GoZorakHell Let LooseGoZorak won 2 Achievements in Hell Let Loose for 39 points
Oct05
GoZorakHell Let LooseGoZorak started the game Hell Let Loose
Oct01
Sep30
Sep29
Sep27
Sep02
Aug22
GoZorakGoZorak has reached a new milestone: 3,500 Achievements Won
Aug21
Aug19
GoZorakGoZorak has reached a new milestone: 100,000 TrueAchievement Score
Aug18
GoZorakSniper Elite 4GoZorak won 2 Achievements in Sniper Elite 4 for 250 points
Aug10
Aug09
Jul25
Jul24
Jul20
GoZorakDying LightGoZorak won 3 Achievements in Dying Light for 25 points
GoZorakDying LightGoZorak started the game Dying Light
Jul19
Feb16
EX Noise TerrorAnniversaryEX Noise Terror is celebrating their 2-year anniversary of joining TrueAchievements.com

Recent Achievements

GoZorak's Recent Games

Far Cry 6

593/4,101365/1,53522/78

Far Cry 6
Halo Infinite

158/2,432115/1,60013/119

Halo Infinite
Forza Horizon 5

175/3,024150/1,00012/53

Forza Horizon 5