Friend feed
Hide feed

Sep22
Sep20
Sep04
Sep03
Sep02
Sep01
Aug31
Aug30
Aug28
Aug18
NagnirnahsForza Horizon 5Nagnirnahs completed the base game Forza Horizon 5
NagnirnahsForza Horizon 5Nagnirnahs completed the game Forza Horizon 5
Aug17
Aug12
NagnirnahsSaints Row 2Hoodlum achievementNagnirnahs won the Hoodlum achievement in Saints Row 2 for 124 points
NagnirnahsMyMaitêNagnirnahs won 4 Achievements in MyMaitê for 1128 points
NagnirnahsMyMaitêLevel 25 achievementNagnirnahs won the Level 25 achievement in MyMaitê for 295 points
NagnirnahsMyMaitêLevel 24 achievementNagnirnahs won the Level 24 achievement in MyMaitê for 288 points
NagnirnahsMyMaitêLevel 23 achievementNagnirnahs won the Level 23 achievement in MyMaitê for 285 points
NagnirnahsMyMaitêLevel 21 achievementNagnirnahs won the Level 21 achievement in MyMaitê for 260 points
NagnirnahsMyMaitêTitle Update 3Nagnirnahs started the Title Update 3 DLC for MyMaitê
Aug09
NagnirnahsSaints Row 2Nagnirnahs won 3 Achievements in Saints Row 2 for 258 points
Aug05
NagnirnahsSaints Row 2Nagnirnahs won 3 Achievements in Saints Row 2 for 208 points
NagnirnahsSaints Row 2Nagnirnahs started the game Saints Row 2
Jul27
NagnirnahsForza Horizon 5Series 10Nagnirnahs completed the Series 10 DLC for Forza Horizon 5
Jul26
NagnirnahsForza Horizon 5Hot WheelsNagnirnahs completed the Hot Wheels DLC for Forza Horizon 5
NagnirnahsForza Horizon 5Nagnirnahs won 21 Achievements in Forza Horizon 5 for 1234 points
Jul25
NagnirnahsNagnirnahs has reached a new milestone: 460,000 TrueAchievement Score
NagnirnahsNagnirnahs has reached a new milestone: Completion Percentage of 67%

Recent Achievements

Nagnirnahs' Recent Games

Mushroom Savior

4,000/4,00025/25

Mushroom Savior
Forza Horizon 5

1,615/1,61589/89

Forza Horizon 5