Hide feed

Sep25
THAYSHOWTHAYSHOW has reached a new milestone: 240,000 TrueAchievement Score
THAYSHOWTell Me WhyTHAYSHOW won 6 Achievements in Tell Me Why for 514 points
THAYSHOWTell Me WhyChapter 3THAYSHOW started the Chapter 3 DLC for Tell Me Why
Sep24
Sep22
THAYSHOWTell Me WhyTHAYSHOW won 6 Achievements in Tell Me Why for 479 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 139 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 69 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 67 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 70 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 66 points
THAYSHOWTell Me WhyChapter 2THAYSHOW started the Chapter 2 DLC for Tell Me Why
Sep21
THAYSHOWSpellbreakTHAYSHOW won 5 Achievements in Spellbreak for 475 points
THAYSHOWSpellbreakTHAYSHOW started the game Spellbreak
THAYSHOWTHAYSHOW has reached a new milestone: 150,000 GamerScore
Sep20
THAYSHOWTell Me WhyTHAYSHOW won 2 Achievements in Tell Me Why for 213 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 142 points
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 71 points
Sep19
THAYSHOWInjustice 2THAYSHOW won 2 Achievements in Injustice 2 for 77 points
THAYSHOWTell Me WhyTHAYSHOW won 2 Achievements in Tell Me Why for 89 points
THAYSHOWInjustice 2Sub-ZeroTHAYSHOW completed the Sub-Zero DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2Sub-ZeroTHAYSHOW started the Sub-Zero DLC for Injustice 2
Sep17
THAYSHOWInjustice 2Black MantaTHAYSHOW completed the Black Manta DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2THAYSHOW won 3 Achievements in Injustice 2 for 78 points
THAYSHOWInjustice 2Black MantaTHAYSHOW started the Black Manta DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2StarfireTHAYSHOW completed the Starfire DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2StarfireTHAYSHOW started the Starfire DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2EnchantressTHAYSHOW completed the Enchantress DLC for Injustice 2
THAYSHOWInjustice 2EnchantressTHAYSHOW started the Enchantress DLC for Injustice 2
Sep16
THAYSHOWTHAYSHOW has reached a new milestone: 525 Games Played
THAYSHOWTrials RisingTHAYSHOW started the game Trials Rising
Sep15
Sep14
Sep13
THAYSHOWNew Super Lucky's TaleTHAYSHOW won 2 Achievements in New Super Lucky's Tale for 77 points
Sep12
Sep11
Sep10
Sep09
THAYSHOWEnter the GungeonTHAYSHOW started the game Enter the Gungeon
Sep08
Sep07
Sep06
Sep04
THAYSHOWTell Me Why
      Secret AchievementTHAYSHOW won the Secret Achievement in Tell Me Why for 50 points
THAYSHOWTell Me WhyTHAYSHOW started the game Tell Me Why
THAYSHOWGears 5THAYSHOW won 2 Achievements in Gears 5 for 308 points
THAYSHOWGears 5August 2020 UpdateTHAYSHOW started the August 2020 Update DLC for Gears 5

Recent Achievements

THAYSHOW's Recent Games

Tell Me Why

1,345/2,304925/1,50017/30

Spellbreak

605/2,380500/1,0006/11

Trials Rising

168/3,116130/1,2352/53