Hide feed

Dec02
KONDOTAIKONDOTAI has reached a new milestone: 50 Games Played
Dec01
KONDOTAIHalo InfiniteKONDOTAI won 3 Achievements in Halo Infinite for 68 points
Nov30
rixsterexeHalo Infiniterixsterexe won 2 Achievements in Halo Infinite for 12 points
Nov29
rixsterexerixsterexe has reached a new milestone: 100 Games Played
Nov28
rixsterexeHalo Infiniterixsterexe started the game Halo Infinite
KONDOTAIHalo InfiniteKONDOTAI started the game Halo Infinite
Nov27
AlphaTwo00AnniversaryAlphaTwo00 is celebrating their birthday today!
Nov19
rixsterexeBack 4 Bloodrixsterexe won 2 Achievements in Back 4 Blood for 43 points
Nov17
Nov13
AlphaTwo00Forza Horizon 5AlphaTwo00 won 2 Achievements in Forza Horizon 5 for 20 points
AlphaTwo00Forza Horizon 5AlphaTwo00 started the game Forza Horizon 5
Nov12
Nov11
rixsterexeMinecraftArcher achievementrixsterexe won the Archer achievement in Minecraft for 16 points
Nov07
Nov06
Nov05
Nov04
rixsterexeMinecraftAtlantis? achievementrixsterexe won the Atlantis? achievement in Minecraft for 30 points
jkmyoungAnniversaryjkmyoung is celebrating their 12-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Nov02
Oct31
Oct30
rixsterexeMinecraftrixsterexe won 2 Achievements in Minecraft for 53 points
rixsterexeMinecraftLibrarian achievementrixsterexe won the Librarian achievement in Minecraft for 32 points
Oct29
Oct28
Oct27
Oct26
rixsterexeMinecraftrixsterexe won 2 Achievements in Minecraft for 63 points
Oct23
Oct22
Oct20
rixsterexeBack 4 Bloodrixsterexe won 3 Achievements in Back 4 Blood for 70 points
Oct19
rixsterexeMinecraftrixsterexe won 2 Achievements in Minecraft for 49 points
AlphaTwo00Back 4 BloodAlphaTwo00 started the game Back 4 Blood
Oct14
rixsterexeMinecraftrixsterexe won 2 Achievements in Minecraft for 186 points
Oct13
rixsterexeBack 4 Bloodrixsterexe started the game Back 4 Blood
rixsterexeAnniversaryrixsterexe is celebrating their 12-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Oct12
rixsterexeMinecraftSaddle Up achievementrixsterexe won the Saddle Up achievement in Minecraft for 27 points
Oct10
rixsterexeMinecraftrixsterexe won 5 Achievements in Minecraft for 311 points
AlphaTwo00MinecraftAlphaTwo00 won 3 Achievements in Minecraft for 203 points

Recent Achievements

jkmyoung's Recent Games

Gems of War

2,676/14,9461,315/3,50542/100

Gems of War
Forza Motorsport 5

124/6,52390/1,40011/98

Forza Motorsport 5
Just Sing

114/2,45495/1,0008/35

Just Sing