Hide feed

Nov23
Nov22
Nov21
xMart GxChildren of MortaxMart Gx won 4 Achievements in Children of Morta for 74 points
xMart GxChildren of MortaxMart Gx started the game Children of Morta
xMart GxForza Horizon 5xMart Gx won 2 Achievements in Forza Horizon 5 for 380 points
Nov20
xMart GxxMart Gx has reached a new milestone: Completion Percentage of 58%
Nov19
Nov17
Nov16
xMart GxForza Horizon 5xMart Gx won 2 Achievements in Forza Horizon 5 for 155 points
Nov14
Nov13
xMart GxxMart Gx has reached a new milestone: 130,000 TrueAchievement Score
xMart GxxMart Gx has reached a new milestone: 75,000 GamerScore
xMart GxThe Outer Worlds (Windows)xMart Gx won 26 Achievements in The Outer Worlds (Windows) for 1912 points
Nov12
Nov11
Nov10
Nov09

Recent Achievements

xMart Gx's Recent Games

Children of Morta

664/2,368355/1,00020/45

Children of Morta
Remnant: From the Ashes

42/3,73240/1,5003/50

Remnant: From the Ashes
Forza Horizon 5

1,637/6,068660/1,00037/53

Forza Horizon 5