Gamers Referred by planting42

Gamer TA GS Ratio
AmerikasMosWntd AmerikasMosWntdoffline 18,381 (13,710) 1.34
Blaze3309 Blaze3309 28,667 (20,197) 1.42
Boost Buddy 42 Boost Buddy 42 8,028 (4,010) 2.00
HighestGecko5 HighestGecko5 102 (50) 2.04
jibber22 jibber22 15,620 (12,012) 1.30
Justin Saletnik Justin Saletnik 100,042 (70,890) 1.41
Onyx da Great Onyx da Great 160,945 (79,445) 2.03
Opto Jock Opto Jock 179,808 (87,974) 2.04
Ponch 402000 Ponch 402000 3,079 (2,475) 1.24
slacker424 slacker424 380,293 (230,239) 1.65
Spazpol SpazpolBuy my stuff: https://www.ebay.com/sch/spazpol/m.html?_trksid=p3692 857,986 (529,195) 1.62
St0ne1 St0ne1 32,858 (22,002) 1.49
Tackland360 Tackland360 Updating achievements... (21,171) Updating achievements...
ZurdiitOFlow7 ZurdiitOFlow7 6,906 (4,519) 1.53