Senko no Ronde Series

Senko no Ronde

3,680

TA Score

2,000

Gamerscore

65

achievements

2

Games
Senko no Ronde: Duo

Senko no Ronde: Duo

Developed by G.rev and published by G.rev on 20 May 10

1,701

TA Score

1,000

G

40

WarTech: Senko no Ronde

WarTech: Senko no Ronde

Developed by G.rev and published by Ubisoft on 29 May 07

1,978

TA Score

1,000

G

25