Shantae Series

Shantae

6,140

2,300

92

2

Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Half-Genie Hero

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 20 Dec 16

3,417

1,300

48

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae and the Pirate's Curse

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 16 Mar 16

2,722

1,000

44