Shantae Series

Shantae

5,380

2,300

92

2

Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Half-Genie Hero

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 20 Dec 16

2,560

1,300

G

48

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae and the Pirate's Curse

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 16 Mar 16

2,819

1,000

G

44