Shantae Series

Shantae

5,963

2,450

99

2

Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Half-Genie Hero

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 20 Dec 16

3,045

1,450

G

55

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae and the Pirate's Curse

Developed by WayForward Technologies and published by WayForward Technologies on 16 Mar 16

2,917

1,000

G

44